CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty do pobrania
PRACA
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
29.06.2020
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Informacje dla Domów Pomocy Społecznej
19.03.2020


Informacja dla Domów Pomocy Społecznej ws. postępowania z koronawirusem
SARS-CoV-2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego nakazuje bezwzględne przestrzeganie reżimu sanitarnego m. in. poprzez :

- dezynfekcję klamek w drzwiach wejściowych do budynków

- dezynfekcję poręczy przy schodach

- wietrzenie klatek schodowych i pomieszczeń mieszkalnych

- dezynfekcję przycisków i drzwi w windach

- dezynfekcję pomieszczeń mieszkalnych pensjonariuszy tj. łóżek, stolików przyłóżkowych, parapetów itp.

- dezynfekcję sanitariatów i łazienek oraz całości wyposażenia

- dezynfekcję sprzętu rehabilitacyjnego pensjonariuszy (balkoniki ułatwiające chodzenie, chodziki, kule, laski, wózki inwalidzkie, fotele prysznicowe, krzesła toaletowe, nakładki na sedes, krzesła na wannowe, piłki rehabilitacyjne itp.)

W związku z zagrożeniem epidemicznym należy :

- bezwzględnie wzmóc reżim sanitarny w podległych placówkach

- stosować procedury higieniczne oraz uaktualnić instrukcje mycia i dezynfekcji pomieszczeń,

- wyznaczyć osoby odpowiedzialne za przestrzeganie wymagań higieniczno- sanitarnych i stosowanie procedur higienicznych.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu poleca umieszczenie w widocznym miejscu informacji dotyczących koronawirusa dostępnych na stronach internetowych: www.gov.pl/koronawirus i www.psseprzemys.pl

Zachęcamy również do odwiedzenia strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego na Facebooku, gdzie zamieszczane są najnowsze informacje.

Instrukcja dotycząca wsparcia osób przebywających w domach pomocy społecznej

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:


W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej należy:

 • uniemożliwić wstęp na teren obiektów domów osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności;

 • bezwzględnie przestrzegać zasad higieny osobistej mieszkańców domów oraz personelu z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej;

 • monitorować stan zdrowia personelu oraz bezwzględne nie dopuszczać do przychodzenia do pracy pracowników wykazujących objawy przeziębienia lub grypy;

 • organizować w sposób szczególny życie zbiorowe osób przebywających
  w placówkach poprzez ograniczenie wzajemnego kontaktu oraz unikanie spotkań grupowych;

 • gwarantować ciągłość usług na poziomie obowiązującego standardu
  z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego;

 • w przypadku problemów z zapewnieniem ciągłości w świadczeniu opieki, spowodowanych brakiem personelu do świadczenia usług w domu, oddelegować na wniosek organu prowadzącego jednostki samorządu terytorialnego pracowników dziennych ośrodków wsparcia z terenu tej jst, których działalność została zawieszona na podstawie polecenia wojewody, wydanego zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

 • w przypadku problemów z zapewnieniem ciągłości w świadczeniu opieki, spowodowanych brakiem personelu zespołu terapeutyczno – opiekuńczego oddelegować do realizacji zadań pozostałych pracowników zatrudnionych w domu;

 • stosować właściwe postępowanie z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz pozostawać w stałym kontakcie z lokalnymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi.

 • bezwzględnie przestrzegać procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby
  i organy państwa.

W sytuacji podejrzenia u osoby przebywającej w placówce wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy:

 • powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ: 800 190 590.

 • bezzwłocznie odizolować osobę z objawami od innych osób przebywających
  w placówce

a następnie

 • w przypadku zalecenia przeprowadzenia badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 należy oczekiwać na transport medyczny z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego

lub

 • w przypadku zalecenia kwarantanny bezzwłocznie odizolować osobę w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

W przypadku objęcia kwarantanną wszystkich osób przebywających w placówce należy wykorzystać zalecenia, o jakich mowa w „Instrukcji pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną”.

Przypominamy o konieczności bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa. Niezwykle istotne jest również stosowanie właściwego postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz pozostawanie w stałym kontakcie z lokalnymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi.


Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną


 1. SANEPID - zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną

i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej

 2. OPS otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową

- FEDERACJA POLSKICH BAKÓW ŻYWNOŚCI

- POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

- POLSKI CZERWONY KRZYŻ

- CARITAS

- STWOARZYSZNIE ODRA- NIEMEN


 1. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty

 2. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS

6. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywość i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.


Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający.

Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.