CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty do pobrania
PRACA
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
29.06.2020
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Informacja dla Inwestorów dotycząca zajmowania stanowisk w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
08.05.2020

Informacja dla Inwestorów dotycząca zajmowania stanowisk w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz.1186 z późn.zm.)


W związku z zawieszeniem na podstawie art. 15zzs ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. 2020 poz. 374, z późn.zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że w przypadku składania zawiadomień o zakończeniu budowy należy:


 1. przedstawić informację wskazującą na ważny lub inny pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – np. grożąca, niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes inwestora, bądź jego kotrahentów, ze wskazaniem kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.)


 1. doręczyć tut. PPIS kompletną dokumentację tj.:

 • Decyzja o pozwoleniu na budowę

 • Projekt budowlany/technologiczny zaopiniowany pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych

 • Oświadczenie kierownika budowy

 • Protokoły badań i sprawdzeń instalacji wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji wykonanych zgodnie z Polską Normą, protokoły kominiarkie

 • Sprawozdanie z przeprowadzonego badania jakości wody

 • Protokoły z odbioru przyłączy, wod.-kan., c.o., gazowej

 • Protokoły z prób szczelności instalacji: wod.-kan., c.o., gazowej

 • Atesty, aprobaty techniczne na użyte w trakcie prac materiały

 • zdjęcia/ nagrania wideo

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: psse.przemysl@pis.gov.pl
w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, co pozwoliłoby na ograniczenie ewntualnych czynności kontrolnych "w terenie" wyłącznie
do działań najbardziej niezbędnych do ustalenia (potwierdzenia) stanu faktycznego.


Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.